Om oss

Under 2023 täckdikade vi en åker som medfinasierades av EU.

Klosterfastigheter AB bildades i början av 2000 talet för att förvalta och förädla det gamla sockerbruket i Roma, mitt på Gotland. Vi har sedan dess anpassat och renoverat delar av lokalerna för att kunna bedriva uthyrning av lokaler till företagare.


Under resans gång så har vi anställt egna hantverkare som är mycket mångsidiga. Vi har nu breddat vår verksamhet och är sedan 2018 återförsäljare och montörer för Nordiska Fönster.

SOCKERBRUKETS HISTORIA 1893–2006

Bruksexteriör från 1894

 

Redan på 1830-talet hade det på Gotland gjorts lyckade försök med odling av vitbetor. Det dröjde dock till början av 1890-talet innan planerna på ett sockerbruk kunde förverkligas. Främst genom initiativ av landshövding P G Poignant tillkom bruket i Roma. De första spadtagen för grundgrävningen togs den 18 september 1893 och den 11 oktober 1894 påbörjades den första kampanjen.

 

1894-1907

 

Intresset för betodling ökade markant och bruket hade före och efter sekelskiftet en storhetstid. Såväl från Roma som konkurrenter från fastlandet fanns planer på att bygga ytterligare ett sockerbruk på ön. Fastlandets bevakning av händelserna på Gotland ledde till att Roma 1902 förlorade sin självständiga ställning - sydsvenska intressenter övertog aktiemajoriteten. 1907 blev ett märkesår genom att det då nybildade Svenska Sockerfabriks AB köpte Romabruket.

Flygfoto av bruket ca 1935. Till höger betladan och på andra sidan genomfartsvägen den 1925 uppförda kontorsbyggnaden.

 

1908-1938

För Roma Sockerbruk blev perioden fram till första världskriget en anpassning till det nybildade Sockerbolaget. Tiden fram till 1932 präglades av världskrig, sockerkris och rationaliseringar. Roma hade under mitten av 1930-talet goda år med ökat betodlíngsintresse och stora skördar. En milstolpe i utvecklingen var elektrifieringen som var helt genomförd 1938. 1936 köpte Sockerbolaget "Mellersta Sveriges Sockerfabriks AB" och därmed fanns det endast ett sockerföretag i landet.

Det 1898 tillverkade loket "Majen" gjorde i många år tjänst på bruket. Här drar det på 1940-talet de bekanta sockervagnarna för transport av råsocker till silon i Visby. Sockerbruk och järnväg hade under ett 60-tal år stor ömsesidig betydelse för varandra men sedan tog landsvägstransporterna över och järnvägen lades ned.

 

1939-1950

Andra världskriget förde med sig problem med bl a knapphet på bränsle. Bruket bringade dock ned sin bränsleförbrukning till den lägsta kända siffran i världen. Betydande investeringar gjordes såväl under som efter kriget. 1944 firades på ett ståtligt sätt brukets 50års jubileum varvid en minnessten restes över brukets grundare landshövding Poignant.

Indunstningsstationen 1942. Genom stegvis ombyggnader och intrimning av stationen sänktes Romas normalbränsleförbrukning avsevärt under "drömgränsen" 4% räknat på betor.

 

1951-1968

Perioden präglades av Sockerbolagets strukturrationalisering, övergång till fler och fler kontinuerliga processer och en ständig ökad automatisering.


Av strukturrationaliseringen följde att Roma kunde disponera en hel del bra utrustning från nedlagda bruk. Märkesår för Roma var 1957 med ombyggnad till strösockerbruk d v s tillverkning av färdig konsumtionsvara. En annan omvälvning var den kontinuerliga extraktionen som installerades 1968.

Interiör från bruket. Till höger syns snitselbandet från den 1968 installerade kontinuerliga extraktionen. Till vänster indunstningen och i bakgrunden kokstationen.

 

1969-1997

Genom fortsatta investeringar kunde brukets driftsförhållanden avsevärt förbättras. Till kampanjen 1977 installerades en för landet helt ny och rationell betlagring och bethantering. Automatisering och centraliserad övervakning genomfördes i ökad tak med hjälp av modernare datorteknik. Arbetskraftbehovet i fabriken gick ned till 10 arbetsminuter per ton jämfört med över 400 när bruket över 100 år tidigare började sin verksamhet. Energiförbrukningen minskade till mindre än 1/6 jämfört med 1894. Satsningar utfördes också för att förbättra yttre och inre miljö. Olika ägar byten och omorganisationer präglade Sockerbolaget under denna period. För Roma var nedläggningshotet det överskuggande problemet det sista åren.

Den för landet helt nya typen av betlagring och hantering som installerades 1977. I förgrunden tippning av betor. I bakgrunden till höger Cocksedge betprovtagare. I betlagret sker såväl inläggning som uttagning av betor på ett automatiserat men ändå skonsamt sätt.

 

1997-2003

Den 15 december 1997 lades produktionen helt ner och den sista betkampanjen var över. Det hade då avverkats 9 304 286 ton betor och tillverkats 1 422 742 ton socker under Roma Sockerbruks historia.

Bruket förblev därefter overksamt.

2003-2018

Klosterfasigheter med ägarna Anders Stumle, Jonny Nilsson och Svante Bendelin, köper fabriken 2003. 


Stora delar av fabrikens lokaler hyrs nu ut till företagare. Det tillverkas bl. a. whisky i lokalerna av Gotland Whisky AB.